shape
shape
shape
shape
testimonial
testimonial

ขั้นตอนการสมัคร

1. Download ใบสมัครและหนังสือรับรอง
2. ผู้สมัครหรือผู้ประสานกรอกรายละเอียดในใบสมัครและหนังสือรับรอง
หมายเหตุ กรุณาแนบเอกสารการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนส่งใบสมัคร เนื่องจากท่านจะไม่สามารถแก้ไขใบสมัครที่ส่งไปแล้วได้

3. คลิกสมัครเพื่อลงทะเบียนและแนบในสมัครพร้อมหนังสือรับรอง หรือเอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ประเภทการสมัคร

Download เอกสารประกอบการสมัคร

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นปี 2565

อาจารย์และบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ
 •     - ประเภท อาจารย์ดีเด่น สมัคร

      โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
           : ระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดีหรือรางวัลชมเชย

 • - ประเภท นักวิจัยรุ่นใหม่สมัคร

      โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
           : ระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดีหรือรางวัลชมเชย

 • - ประเภท นักวิจัยดีเด่น (รางวัลใหม่)สมัคร

      โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
           : ระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดีหรือรางวัลชมเชย

   

  -  ใบสมัครอาจารย์และบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ปี 2565

       - ไฟล์ (Download)

 

 

 

 

 

    ** หมายเหตุ :
       - แนบหนังสือรับรองสัดส่วนความรับผิดชอบในงานวิจัย/บทความวิจัย
       - ผลงานวิชาการที่พิจารณาต้องไม่ใช่ผลงานในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ

 •    

 •    - กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการสมัคร

   

 • - กลุ่มงานกิจการนักศึกษาสมัคร

   

 • - กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมสมัคร

   

 

 •    

 - ใบสมัครบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ ปี 2565

 - ไฟล์ (Download)

 

 

 

 

    ** หมายเหตุ : แนบโครงสร้างการบริหารองค์กร/หน่วยงาน

โครงการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น ปี 2565

นักศึกษาดีเด่น
 •    ประเภทวิชาการดีเด่น ระดับปริญญาตรี สมัคร

 - ใบสมัครนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น ระดับปริญญาตรี

 - ไฟล์ (Download)

 

 
 •    ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา
          - ปริญญาโท
  สมัคร
          - ปริญญาเอก สมัคร

  - ใบสมัครนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา

 - ไฟล์ (Download)

 

 
 •    ประเภทกิจกรรมดีเด่น
          - ประเภทบุคคลสมัคร

  - ประเภททีมสมัคร

 - ใบสมัครนักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่น

 - ไฟล์ (Download)

 

 
 •    ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
  - ประเภทบุคคลสมัคร

  - ประเภททีมสมัคร

 - ใบสมัครนักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

 - ไฟล์ (Download)

 

 

   “กองทุน เต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ” พุทธศักราช 2565

 •     - กองทุน เต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ สมัคร

- ใบสมัครกองทุน เต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ

 - ไฟล์ (Download)

 

 

    ทุนการศึกษาจากอาจารย์สุรีย์ บูรณธนิต (ทุน “สุรี บูรณธนิต”)

 •     - ทุนการศึกษาจากอาจารย์สุรีย์ บูรณธนิต สมัคร
        (ทุน “สุรี บูรณธนิต”)

 - ใบสมัครกองทุนสุรี บูรณธนิต

 - ไฟล์ (Download)