shape
shape
shape
shape

หลักการและเหตุผล

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้รับการยอมรับในสังคมมาอย่างต่อเนื่องว่ามีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการแบ่งเบาภาระการจัดการอุดมศึกษาของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ เป็นการสะท้อนให้เห็นได้ว่าบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ ต่างเป็นผู้มีความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีผลงานดีเด่นสมาคมสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรจัดโครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และนักวิจัยดีเด่นของสมาคมสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศให้กับบุคลากรดีเด่นของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันและประเทศชาติโดยร่วม
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการค้นคว้าและปรับปรุงการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมศรัทธาและความเชื่อถือ อันนำมาซึ่งภาพพจน์ที่ดีต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

testimonial
testimonial
testimonial

คุณสมบัติและผลงานของบุคลากรดีเด่น

ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นต้องมีคุณสมบัติและผลงาน ดังนี้

บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ


คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาจารย์ดีเด่น


คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ไม่จำกัดสัญชาติ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยนับถึงวันสถาปนาสมาคมฯ วันที่ 18 พฤศจิกายนของแต่ละปี
2. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ในสังคม
3. เป็นอาจารย์ที่มีชั่วโมงการสอนไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาตามรายวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา
4. เป็นผู้อุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนให้ศิษย์มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างแท้จริง สามารถประยุกต์กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่
5. เป็นผู้ที่มีผลงานด้านวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. เป็นผู้ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆของสมาคมฯมาก่อนคุณสมบัติเฉพาะ

มีผลงานที่เป็นรูปธรรม สามารถระบุรายละเอียดตามเกณฑ์ ด้านการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรอบ 5 ปีการศึกษา

หมายเหตุ: ไม่นับผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือรับประกาศนียบัตรใดๆ รวมทั้งผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ทำร่วมกับนักศึกษาในการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาเกณฑ์การพิจารณาผลงานด้านการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา

ที่

ผลงาน

การพิจารณา

รายละเอียด/หลักฐาน

1

รางวัลด้านการเรียนการสอน ระดับสถาบัน/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

นับตามจำนวนรางวัล

หลักฐาน: รางวัลที่อาจารย์ได้รับในระดับสถาบัน/หน่วยงานระดับชาติ/หน่วยงานระดับนานาชาติ 
ใบประกาศนียบัตร/ผลการประกาศรางวัล/ภาพถ่ายรางวัล เป็นต้น

2

ผลงานนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ที่มีรางวัล/หลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจน

นับตามจำนวนผลงาน

หลักฐาน ผลงานนวัตกรรม/สื่อด้านการเรียนการสอน
ที่ได้รับรางวัลรางวัล/มีการจดทรัพย์สินทางปัญญา
ใบประกาศนียบัตร/ผลการประกาศรางวัล/ภาพถ่ายรางวัล/ใบรับรองด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

3

ตำรา/หนังสือ/งานแปลที่ได้รับการประเมิน ผ่านเกณฑ์ประเมินการขอตำแหน่งวิชาการ  ทั้งที่ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ/ไม่ได้นำมาขอตำแหน่งวิชาการ

นับตามจำนวนผลงาน

หลักฐาน แสดงว่าผลงานผ่านการประเมินตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว ทั้งที่ใช้ในการขอ/ไม่ขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบัน -หลักฐานแสดงสัดส่วนของผลงานกรณีผู้แต่งหลายคน

4

การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

นับครั้งเดียว

หลักฐาน คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและผลการประเมินการปฏิบัติงาน หนังสือรับรองจากสถาบัน ซึ่งมีข้อมูลเชิงบรรยายโดยสรุปในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีอย่างไรบ้าง เช่น ผลงานที่โดดเด่น/แนวปฏิบัติที่ดีของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

5

การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ในการพัฒนานักศึกษา
ผลการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ

นับครั้งเดียว

หลักฐาน ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นผลมาจากการพัฒนานักศึกษาโดยอาจารย์ เช่น รางวัลที่ได้รับจากการประกวดผลงาน หนังสือรับรองจากสถาบัน ซึ่งมีข้อมูลเชิงบรรยายโดยสรุปในการพัฒนานักศึกษาว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้าง จนเกิดผลลัพธ์ในการพัฒนานักศึกษา เช่น ผลงานที่โดดเด่น/แนวปฏิบัติที่ดีจากการพัฒนานักศึกษาของอาจารย์เกณฑ์การพิจารณาผลงานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ที่

ผลงาน

การพิจารณา

รายละเอียด/หลักฐาน

1

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 2 

นับตามจำนวนผลงาน

ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการตามข้อ 1 – 3 ต้องมีผลงานที่เป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 ผลงานที่ส่งเข้ามาพิจารณา
หลักฐาน:
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
-เอกสารแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในกรณีที่บทความมีผู้เขียนมากกว่า 1 คน

2

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 1

3

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ปรากฏในฐาน ตามประกาศ ก.พ.อ.)

4

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับ ชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ

นับตามจำนวนผลงาน

 

หลักฐาน: ข้อมูลประกอบดังนี้
-ผลงาน/แบบเสนอโครงการ/หนังสือส่งมอบงานซึ่งแสดงว่าผลงานมีการดำเนินการเสร็จสิ้น
-เอกสารแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในกรณีที่มีผู้ร่วมดำเนินการมากว่า 1 คน

5

การค้นพบใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน เช่น พันธุ์พืช สัตว์ เป็นต้น

ผลงานสร้างสรรค์

6

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับ ชาติ

นับตามจำนวนผลงาน

หลักฐาน: ผลงานสร้างสรรค์ตามข้อ 6 – 8

  • ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
  • เอกสารแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในกรณีที่ผลงานสร้างสรรค์มีส่วนร่วมมากกว่า 1 คน

7

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าประเทศ

8

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานนวัตกรรม

9

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

นับตามจำนวนผลงาน

หลักฐาน: ผลงานนวัตกรรมตามข้อ 9 – 10

  • ผลงานนวัตกรรม
  • เอกสารแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในกรณีที่ผลงานนวัตกรรมมีผู้มีส่วนร่วมมากกว่า 1 คน

10

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเกณฑ์การพิจารณาผลงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ที่

                      ผลงาน

การพิจารณา

รายละเอียด/หลักฐาน

1

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งมาแล้ว

นับตามจำนวนผลงาน

หลักฐาน หนังสือรับรองว่าผลงานวิชาการรับใช้สังคมผ่านการพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

2

การบริการวิชาการในโครงการระดับชาติ/นานาชาติ
การทำโครงการบริการวิชาการของอาจารย์ที่มีความโดดเด่นในระดับชาติ/นานาชาติ

นับครั้งเดียว

หลักฐาน: ข้อมูลประกอบดังนี้

  • คำสั่งแต่งตั้งการดำเนินการโครงการบริการวิชาการ/แบบเสนอโครงการ/สรุปโครงการบริการวิชาการ

หนังสือรับรองจากสถาบัน ซึ่งมีข้อมูลเชิงบรรยายโดยสรุปในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการบริการวิชาการนั้นๆ จนมีผลงานเชิงประจักษ์อย่างไร

3

การบริการวิชาการในโครงการระดับสถาบัน

นับครั้งเดียวเกณฑ์การพิจารณาผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ที่

ผลงาน

การพิจารณา

รายละเอียด/หลักฐาน

1

ผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นับตามจำนวนผลงาน

หลักฐาน หนังสือรับรองว่าผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
การทำโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์ที่มีความโดดเด่นในระดับชาติ/นานาชาติ

นับครั้งเดียว

หลักฐาน: ข้อมูลประกอบดังนี้

  • คำสั่งแต่งตั้งการดำเนินการโครงการด้านการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม
- หนังสือรับรองจากสถาบัน ซึ่งมีข้อมูลเชิงบรรยายโดยสรุปในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจนมีผลงานเชิงประจักษ์อย่างไร

3

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในโครงการระดับสถาบัน

นับครั้งเดียว

การพิจารณาผลคะแนนรวมในแต่ละด้านตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีการกำหนดคะแนนสูงสุดสุดในแต่ละด้าน ดังนี้
            - ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ร้อยละ 65
            - ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ร้อยละ 20
            - ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ร้อยละ 10
            - ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 5
หมายเหตุ: หากในด้านใดมีคะแนนสูงกว่าคะแนนสูงสุดของด้านนั้นๆ ให้คะแนนที่ได้เป็นตามคะแนนสูงสุดของด้านนั้นคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่


คุณสมบัติทั่วไป

1. เเป็นอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันที่เป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ไม่จำกัดสัญชาติ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ โดยนับถึงวันสถาปนาสมาคมฯ วันที่ 18 พฤศจิกายนของแต่ละปี
2. มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันสถาปนาสมาคมฯ วันที่ 18 พฤศจิกายนของแต่ละปี
3. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในสังคม
4. เป็นอาจารย์ที่มีชั่วโมงการสอนไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาตามรายวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา
5. เป็นผู้อุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนให้ศิษย์มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างแท้จริง สามารถประยุกต์กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่
6. เป็นผู้ไม่เคยได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ของสมาคมฯ มาก่อนคุณสมบัติเฉพาะ

มีผลงานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในรอบ 5 ปีการศึกษา อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์

หมายเหตุ: ไม่นับผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือรับประกาศนียบัตรใดๆ รวมทั้งผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ทำร่วมกับนักศึกษาในการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาเกณฑ์การพิจารณารางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

ที่

ระดับคุณภาพ

การพิจารณา

รายละเอียด/หลักฐาน

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

1

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 2

นับตามจำนวนผลงาน

หลักฐาน ข้อมูลประกอบการพิจารณา
-ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการตามข้อ 1 – 3 ต้องมีผลงานที่เป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 ผลงาน
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
-เอกสารแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในกรณีที่บทความมีผู้เขียนมากกว่า 1 คน

2

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 1

3

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
(ปรากฏในฐาน ตามประกาศ ก.พ.อ.)

4

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ

นับตามจำนวนผลงาน

หลักฐาน: ข้อมูลประกอบผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการตามข้อ 4-5 ดังนี้

  • ผลงาน/แบบเสนอโครงการ/หนังสือส่งมอบงานที่แสดงว่าผลงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้น
  • เอกสารแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในกรณีที่มีผู้ร่วมดำเนินการมากว่า 1 คน

5

การค้นพบใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน เช่น พันธุ์พืช สัตว์

ผลงานสร้างสรรค์

6

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ

นับตามจำนวนผลงาน

หลักฐาน: ข้อมูลประกอบผลงานสร้างสรรค์ตามข้อ 6 – 8-ได้รับการเผยแพร่
-เอกสารแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในกรณีที่ผลงานสร้างสรรค์มีส่วนร่วมมากกว่า 1 คน

7

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

8

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานนวัตกรรม

9

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

นับตามจำนวนผลงาน

หลักฐาน: ประกอบผลงานนวัตกรรมตามข้อ 9–10

  • ผลงานนวัตกรรม
  • เอกสารแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในกรณีที่ผลงานนวัตกรรมมีผู้มีส่วนร่วมมากกว่า 1 คน

10

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรคุณสมบัติทั่วไปของผู้ได้รับการเสนอชื่อสำหรับนักวิจัยดีเด่น (รางวัลใหม่)


คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นนักวิจัยหรืออาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ไม่จำกัดสัญชาติ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ โดยนับถึงวันสถาปนาสมาคมฯ วันที่ 18 พฤศจิกายนของแต่ละปี
2.เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ในสังคม
3.เป็นผู้อุทิศตนเพื่อการค้นคว้าวิจัย สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่และมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนวิชาการ สังคมและประเทศชาติ
4.เป็นผู้ที่มีผลงานด้านวิจัยอย่างต่อเนื่อง
5.เป็นผู้ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆของสมาคมฯมาก่อนคุณสมบัติเฉพาะ

มีผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ในรอบ 5 ปีการศึกษา ที่ระบุรายละเอียดตามเกณฑ์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ต้องมีผลงานที่ผู้สมัครขอรับรางวัล มีชื่อเป็นชื่อแรกในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผลงานวิจัยทั้งหมดที่ส่งเข้ามาพิจารณา
2. ผลงานที่ระบุตามข้อที่ 1 ต้องมีผลงานที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) อย่างน้อย 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน

หมายเหตุ: ไม่นับผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือรับประกาศนียบัตรใดๆ รวมทั้งผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ทำร่วมกับนักศึกษาในการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาเกณฑ์การพิจารณารางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

ที่

ผลงาน

การพิจารณา

รายละเอียด/หลักฐาน

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

1

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 2

นับตามจำนวนผลงาน

หลักฐาน ผลงานตามข้อ 1 – 3 พิจารณาเฉพาะบทความวิจัยเท่านั้น โดยต้องมีผลงานที่เป็นชื่อแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้ามาพิจารณา ข้อมูลประกอบดังนี้
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
- เอกสารแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในกรณีที่บทความมีผู้เขียนมากกว่า 1 คน

2

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 1

3

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ(ปรากฏในฐานตามประกาศ ก.พ.อ.)

4

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ

นับตามจำนวนผลงาน

หลักฐาน: ข้อมูลประกอบผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการตามข้อ 4–5
- ผลงาน/แบบเสนอโครงการ/หนังสือส่งมอบงานซึ่งแสดงว่าผลงานมีการดำเนินการเสร็จสิ้น
- เอกสารแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในกรณีที่มีผู้ร่วมดำเนินการมากกว่า 1 คน

5

การค้นพบใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน เช่น พันธุ์พืช สัตว์ เป็นต้น

ผลงานสร้างสรรค์

6

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ

นับตามจำนวนผลงาน

หลักฐาน ข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ตามข้อ 6 – 9
- ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
- เอกสารแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในกรณีที่ผลงานสร้างสรรค์มีส่วนร่วมมากกว่า 1 คน

7

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าประเทศ

8

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานนวัตกรรม

9

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

นับตามจำนวนผลงาน

หลักฐาน ข้อมูลผลงานนวัตกรรมตามข้อ 1–3
- ผลงานนวัตกรรม
- เอกสารแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในกรณีที่ผลงานนวัตกรรมมีผู้มีส่วนร่วมมากกว่า 1 คน

10

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

การได้รับการอ้างอิง (Citation)

11

บทความวิจัยในฐานข้อมูล TCI/ฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI

นับตามจำนวนบทความ

หลักฐาน บทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) อย่างน้อย 1 ครั้ง/บทความ ตามข้อ 11–12 โดยไม่รวมการอ้างอิงผลงานของตนเอง
หลักฐาน: Print Out บทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) จาก Website/ข้อมูลที่เป็นทางการของฐานข้อมูล TCI หรือฐานข้อมูล Scopus

12

บทความวิจัยในฐานข้อมูล TCI/ฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus

นับตามจำนวนบทความบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการต้องมีคุณสมบัติและผลงาน ดังนี้

คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการด้านสนับสนุนวิชาการ


คุณสมบัติทั่วไปด้านสนับสนุนวิชาการ

1. เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันที่เสนอชื่อซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ ไม่จำกัดสัญชาติ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง ทั้งนี้ โดยนับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่สถาบันเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา
2. เป็นผู้ไม่เคยได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ไทยฯ ในประเภทเดียวกันมาก่อน


คุณสมบัติเฉพาะผลงานสนับสนุนวิชาการ

1. เอกสารคำแนะนำ คู่มือการปฏิบัติในการให้บริการ หรือ
2. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือ
3. ผลงานร่วมวิจัยที่สนับสนุนวิชาการ บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือ
4. บทความสนับสนุนวิชาการ หรือผลงานลักษณะอื่นที่สามารถประเมินได้ ทั้งนี้ไม่นับผลงานที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือรับประกาศนียบัตรใด ๆเกณฑ์การพิจารณาผลงานด้านสนับสนุนวิชาการระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ ผลคะแนนรวม 100 คะแนน
         ข้อพิจารณา                                                          น้ำหนัก (ร้อยละ)
1.ความคิดริเริ่ม /สร้างสรรค์/ ใหม่                                         20
2.การนำไปประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกัน 4 ระดับน้ำหนักคือ
          -สถาบัน                                                                      45
          -ชุมชน                                                                        50
          -ระดับชาติ                                                                  55 (หน่วยงานของรัฐบาล)
          -ระดับนานาชาติ                                                         60 (องค์การระดับนานาชาติ)
3.ผลลัพธ์เชิงประจักษ์                                                          15
เช่น ประหยัดเวลา ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดอัตราการสูญเสีย หรือสิ้นเปลือง
4.การขยายผลสู่เชิงพาณิชย์                                                5คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา

1. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าด้านกิจการนักศึกษาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม (มีหนังสือรับรองจากสถาบัน)
2. ผู้ปฏิบัติการ หมายถึง ผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม (มีหนังสือรับรองจากสถาบัน)คุณสมบัติทั่วไปของบุคลากรที่ได้รับเสนอชื่อด้านกิจการนักศึกษา

1. เป็นบุคลากรไม่จำกัดสัญชาติ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันที่ส่งเข้าสมัครเพื่อรับรางวัล และเป็นสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่เริ่มปฎิบัติงานจริงถึงวันที่ 25 กันยายน 2565
2. ไม่เคยได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ในประเภทเดียวกันมาก่อน
3. สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า มีประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานสถาบันหรือสังคมหรือประเทศชาติมาแล้วไม่เกิน 5 ปีคุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรที่ได้รับเสนอชื่อด้านกิจการนักศึกษา

ด้านกิจการนักศึกษาระดับผู้บริหาร
1. วางแผนกลยุทธ์และบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา
2. บริหารจัดการโครงการการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือนอกมหาวิทยาลัยหรือนอกประเทศ
3. บริหารจัดการประเมินแผนงานกิจการนักศึกษา
4. สร้างองค์ความรู้ด้านกิจการนักศึกษาในรูปแบบงานวิจัยหรือบทความวิชาการและ/หรืองานสร้างสรรค์อื่น ๆ
5. บริหารจัดการสร้างกลไกการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานกิจการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้านกิจการนักศึกษาระดับผู้ปฎิบัติการ
1. ปฎิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านใดด้านหนึ่งหรือบูรณาการ ดังต่อไปนี้
    1.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
         1.1.1 กิจกรรมด้านวิชาการ
         1.1.2 กิจกรรมด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
         1.1.3 กิจกรรมด้านนันทนาการ
         1.1.4 กิจรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ/หรือ
    1.2 กิจกรรมด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษาและให้คำปรึกษา
2. เป็นผู้ปฏิบัติงานหลักในโครงการที่เปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนและ/หรือนอกมหาวิทยาลัยหรือนอกประเทศ
3. สร้างองค์ความรู้ด้านกิจการนักศึกษาในรูปแบบงานวิจัยหรือบทความวิชการการ และ/ หรืองานสร้างสรรค์อื่น ๆ
4. สร้างกลไกการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานกิจการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับผู้บริหาร
1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย วางแผนกลยุทธ์และบริหารจัดการงานด้านศิลปะวัฒนธรรม
2. บริหารจัดการโครงการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือนอกมหาวิทยาลัยและ/หรือนอกประเทศ
3. บริหารจัดการประเมินแผนงานกิจการนักศึกษา
4. สร้างองค์ความรู้ด้านกิจการนักศึกษาในรูปแบบงานวิจัยหรือบทความวิชาการและ/หรืองานสร้างสรรค์อื่น ๆ
5. บริหารจัดการสร้างกลไกการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานกิจการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับผู้ปฎิบัติการ
1. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และ/หรือบูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ โดยเน้นความสำคัญกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
2. เพิ่มโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือนอกมหาวิทยาลัย และ/หรือนอกประเทศ
3. ประเมินการจัดกิจกรรมที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักศึกษา (Student Engagement)
4. สร้างองค์ความรู้ด้านกิจการนักศึกษาในรูปแบบงานวิจัยหรือบทความวิชาการ และ/หรืองานสร้างสรรค์อื่น ๆ
5. สร้างกลไกการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานกิจการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หมายเหตุ: งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรมโดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิด สร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีและคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่
(1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่ายภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ
(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ
(3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หมายถึงผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่นที่ เกิดขึ้นโดย ความใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชาและปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็น รูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ

testimonial
testimonial

ผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ


ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการต้องไม่ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

1) อธิการบดี
2) รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
3) กรรมการผู้ตัดสิน


ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ หรือบุคลากรดีเด่นด้านกิจการนักศึกษาต้องไม่ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

1) อธิการบดี
2) รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี
3) กรรมการผู้ตัดสินวิธีการคัดเลือก

1. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ(สสอท.) ทุกแห่ง
2. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละสถาบันเสนอชื่อพร้อมแนบแบบประวัติและผลงานผู้ที่มีคุณสมบัติดีเด่นในแต่ละประเภทในสถาบันของตน ตามเอกสารการสมัครในแต่ละประเภท และส่งข้อมูลผ่านระบบถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
3. เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากผลงานของผู้สมัครตามเกณฑ์ที่กำหนด
4. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษาร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการฯและคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแล้วนำเสนอผู้สมควรได้รับรางวัลต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ภายในเดือนตุลาคม 2565
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. สมาคมฯ อาจงดให้รางวัลหากผลการพิจารณาไม่มีผู้เหมาะสม
7. สถาบันจะต้องพิจารณาและเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกในนามสถาบันประเภทละ 1 คนเท่านั้นรางวัล

1) เข็มเขิดชูเกียรติ
2) ใบประกาศเกียรติคุณ
3) และอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯจะพิจารณาเกณฑ์การตัดสิน

พิจารณาตามข้อมูลเอกสารผลงานของผู้สมัครตามประเภทที่สมัครและมติของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

testimonial
testimonial
testimonial

นักศึกษาดีเด่น

ลักษณะของรางวัลแต่ละประเภท

ประเภทวิชาการดีเด่น

มอบให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และนักศึกษาผู้นั้นต้องศึกษาอยู่ในสถาบันที่เสนอผลงานนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และไม่เคยได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยมาก่อนประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น

มอบให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมาแล้วไม่เกิน 2 ปีการศึกษาประเภทกิจกรรมดีเด่น

มอบให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และนักศึกษาผู้นั้นต้องศึกษาอยู่ในสถาบันที่เสนอผลงานนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และไม่เคยได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ มาก่อนประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

มอบให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และนักศึกษาผู้นั้นต้องศึกษาอยู่ในสถาบันที่เสนอผลงานนั้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และไม่เคยได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ มาก่อนคุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิเสนอผลงาน


ประเภทวิชาการดีเด่น

มอบให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไม่จำกัดสัญชาติ และนักศึกษาผู้นั้นต้องศึกษาอยู่ในสถาบันที่เสนอผลงานนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และไม่เคยได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยมาก่อน นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
         (1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00
         (2) มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ
         (3) มีความประพฤติที่แสดงถึงการเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น

มอบให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมาแล้วไม่เกิน 2 ปีการศึกษา ไม่จำกัดสัญชาติ นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
         (1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.50
         (2) ได้รับการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์โดยสถาบันต้นสังกัดอยู่ในระดับดีมาก / ดีเด่น / ดีเยี่ยม
         (3) วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) นั้นต้องมีการนำผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
                  1) มีการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ
                  2) มีการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ
                  3) ได้รับอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรและเป็นผลงานของนักศึกษาเท่านั้น                   4) ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่จะพิจารณาเฉพาะผลงานที่มีค่าน้ำหนักสูงสุดเพียงผลงานเดียว
                  5) การพิจารณาสัดส่วนน้ำหนักการประเมิน จะพิจารณาด้านคุณภาพวิทยานิพนธ์ร้อยละ 60 และด้านคุณภาพผลงานทางวิชาการร้อยละ 40ประเภทกิจกรรมนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

มอบให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไม่จำกัดสัญชาติ และนักศึกษาผู้นั้นต้องศึกษาอยู่ในสถาบันที่เสนอผลงานนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และไม่เคยได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยมาก่อนคุณสมบัติเฉพาะ


ด้านกิจกรรมนักศึกษาทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม

1. มีผลงานด้านกิจกรรม หมายถึงกิจกรรมนักศึกษา “นอกชั้นเรียน” และ/หรือ “นอกหลักสูตร” และ/หรือ “เสริมหลักสูตร” ในด้านใดด้านหนึ่งหรือบูรณาการดังต่อไปนี้
         - กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
         - กิจกรรมด้านวิชาการ
         - กิจกรรมด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
         - กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         - กิจกรรมด้านนันทนาการ
         - กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ/หรือ
2. มีผลงานด้านกิจกรรมที่แสดงถึงทักษะการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (กระบวนการ PDCA)
3. มีผลงานด้านกิจกรรมที่แสดงถึงทักษะการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมหรือเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรม ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
4. มีผลงานกิจกรรมที่แสดงถึงการสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์และมีความยังยืน
5. มีผลงานกิจกรรมที่แสดงถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
6. มีผลงานกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับในสถาบันหรือสังคมหรือประเทศชาติด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม

1. มีผลงานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมหรือบูรณาการกับกิจกรรมด้านอื่นๆ โดยเน้นความสำคัญกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
2. มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงทักษะการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (กระบวนการ PDCA)
3. มีผลงานด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงทักษะการทำงานเป็นทีมการมีส่วนร่วมหรือเชื่อมโยง เครือข่ายกิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
4. มีผลงานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงการสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ มีความยังยืน
5. มีผลงานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเครือข่าย สังคม (Social Media) ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
6. มีผลงานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในสถาบันและสังคมโดยรวมวิธีการและขั้นตอนการเสนอผลงาน

นักศึกษาที่ประสงค์จะเสนอผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นในประเภทต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอน ดังต่อไปนี้
วิธีการ
(1) นักศึกษาเสนอประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้สำหรับรางวัลแต่ละประเภท
(2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตรวจสอบประวัติและผลงานของนักศึกษาตามเอกสาร(1) และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2.1 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารสมาคมพิจารณาอนุมัติต่อไป
ขั้นตอน
ระดับสถาบันการศึกษา
(1) ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กรอกข้อมูลเสนอผลงานตามแบบที่กำหนด
(2) ให้สถาบันการศึกษาตรวจสอบผลงานและหลักฐาน แล้วส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษาของสมาคมฯ ภายในกรอบเวลาที่กำหนด
(3) สถาบันจะต้องเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกในนามสถาบันประเภทละ 1 คนเท่านั้น
ระดับสมาคม
(1) สมาคม ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา พิจารณาผลงานของนักศึกษาที่สถาบันการศึกษาเสนอมาเพื่อรับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทต่างๆ ของสมาคมฯ
(2) คณะกรรมการตาม (1) จัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษาทุกคนที่เข้ารับการประเมินเรียงตามลำดับคะแนนที่ได้สูงสุดของแต่ละรางวัล ตามจำนวนรางวัลที่กำหนดไว้ พร้อมด้วยเหตุผลกรณีที่ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมินหรือผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ให้ระบุให้ชัดเจนว่า “ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน” หรือ “การประเมินไม่ผ่านเกณฑ์”
(3) ให้คณะกรรมการสรุปผลการประเมินตาม (2) โดยให้ประธานพร้อมด้วยกรรมการทุกคนลงนามในใบสรุปผลการประเมินผลงานของนักศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารของสมาคม ต่อไปวิธีการคัดเลือก

1. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ(สสอท.) ทุกแห่ง
2. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละสถาบันเสนอชื่อพร้อมแนบแบบประวัติและผลงานนักศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติดีเด่นในแต่ละประเภทในสถาบันของตน ตามเอกสารการสมัครในแต่ละประเภท และส่งข้อมูลผ่านระบบถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
3. เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากผลงานของผู้สมัครตามเกณฑ์ที่กำหนด
4. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษาร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการฯและคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแล้วนำเสนอผู้สมควรได้รับรางวัลต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ภายในเดือนตุลาคม 2565
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. สมาคมฯ อาจงดให้รางวัลหากผลการพิจารณาไม่มีผู้เหมาะสม
7. สถาบันจะต้องพิจารณาและเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกในนามสถาบันประเภทละ 1 คนเท่านั้นรางวัล

1) ใบประกาศเกียรติคุณ
2) และอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯจะพิจารณาเกณฑ์การตัดสิน

พิจารณาตามข้อมูลเอกสารผลงานของผู้สมัครตามประเภทที่สมัครและมติของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

นักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับทุนจาก

“กองทุน เต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ”

เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยไม่จำกัดสัญชาติ ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชี ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ และได้ผ่านการศึกษาวิชาการสอบบัญชีมาแล้วอย่างน้อย 1 รายวิชา
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
3. การเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
4. หากเป็นผู้มีประสบการณ์ฝึกงานหรือปฎิบัติงานทางด้านการสอบบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี พิเศษและถ้าฝึกงานสหกิจศึกษาต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นด้านใด
5. การได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ (หากเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบัญชี หรือการ ประยุกต์ใช้ทางการบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
6. สถาบันเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกในนามสถาบันเพียง 1 คนเท่านั้นเกณฑ์การตัดสิน

         เกณฑ์คุณสมบัติ                                                        น้ำหนักคะแนนในการพิจารณา
         1) ผลการเรียนในรายวิชาการสอบบัญชีเป็นหลัก                 คิดเป็นร้อยละ 40
         2) ผลการเรียนสะสม (GPA)                                                 คิดเป็นร้อยละ 20
         3) การเข้าร่วมกิจกรรม                                                         คิดเป็นร้อยละ 20
         4) การได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ                    คิดเป็นร้อยละ 20วิธีการคัดเลือก

1. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกนักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับทุนของ “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ” ถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่งที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ
2. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละสถาบันเสนอชื่อนักศึกษา พร้อมแนบแบบประวัติและผลงานของนักศึกษา ส่งมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2565
3. เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากผลงานของผู้สมัครตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วนำเสนอความเห็นผู้สมควรได้รับรางวัลต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ภายในเดือนตุลาคม
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. สมาคมฯ อาจงดให้รางวัลหากผลการพิจารณาไม่มีผู้เหมาะสมรางวัล

1. ใบประกาศเกียรติคุณ
2. ทุนการศึกษาจาก “กองทุน เต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ”

นักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับทุนจาก

“สุรี บูรณธนิต”

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยไม่จำกัดสัญชาติ ของสถาบันสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ และมีผลงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
2. มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
4. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
5. มีความสามารถด้านกีฬาที่โดดเด่นวิธีการคัดเลือก

1. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกนักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับทุน “สุรี บูรณธนิต” ไปยังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่งที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ
2. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละสถาบันเสนอชื่อนักศึกษา พร้อมแนบแบบประวัติและผลงานของนักศึกษามายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2565
3. เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากผลงานของผู้สมัครตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วนำเสนอความเห็นผู้สมควรได้รับรางวัลต่อคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ภายในเดือนตุลาคม
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. สมาคมฯ อาจงดให้รางวัลหากผลการพิจารณาไม่มีผู้เหมาะสม
7. สถาบันเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกในนามสถาบันเพียง 1 คนเท่านั้นรางวัล

1. ใบประกาศเกียรติคุณ
2. ทุนการศึกษาจากอาจารย์สุรี บูรณธนิต